Norsk rettsodontologisk forening

Vedtekter

Formål

§. 1      Norsk rettsodontologisk forening,NROF,(Norwegian Society for Forensic Odontology) har som formål å samle tannleger og andre som har interesse for rettsodontologi, stimulere til studier og meningsutvekslinger og på andre måter bidra til utviklingen av rettsodontologi.

            NROF har også som formål å søke internasjonal kontakt for å utveksle erfaring og viten.

            NROF skal arbeide i forståelse og samarbeide med Den norske tannlegeforening.

Medlemskap

§ 2.      Som medlem kan opptas

a)      Tannleger som er medlem av Den norske tannlegeforening.

b)      Utenlandske tannleger som er medlem av sin nasjonale forening.

c)      Andre personer med yrkesmessig tilknytning til rettsodontologi.        

Disse har dog ikke stemmerett i forhold som angår utøvelsen av tannlegeyrket

§ 3.      Norske tannleger kan unntagelsesvis opptas som medlemmer selv om de ikke er medlemmer av Den norske tannlegeforening. Vedtak om dette skjer ved enstemmig vedtak i styret. Dersom styret ikke kommer frem til enighet, fremlegges saken på førstkommende generalforsamling hvor det kreves 2/3 flertall blant de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer for at medlemskap skal innvilges.

§. 4      Alle medlemmer i NROF er automatisk medlemmer i Nordisk rettsodontologisk forening.

§ 5.      Utmelding av NROF må skje skriftlig og trer umiddelbart i kraft dersom intet annet er spesifisert.

            Generalforsamlingen kan med 2/3 flertall av de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer vedta å ekskludere et medlem dersom den finner grunnlag for dette.

            Slik avstemning skal skje skriftlig.

Generalforsamling og styre

§. 6      a) Generalforsamlingen holdes vanligvis hvert annet år i forbindelse med Den norske tannlegeforenings landsmøte.

            Innkalling skal skje med minst 14 dagers varsel fra poststemplingsdato, og styret plikter å gjøre medlemmene kjent med alle viktige saker som skal behandles på generalforsamlingen.

            Enhver lovlig innkalt generalforsamling er beslutningsdyktig.

            Bare medlemmer som har betalt siste årskontigent har stemmerett.

            Fullmakt godkjennes ikke ved noen valg eller avstemninger.

            b) Ekstra-ordinær generalforsamling kan innkalles til mellomliggende landsmøte hvis situasjonen krever dette, eller hvis minst 10% av de stemmeberettigede medlemmer(minimum 8) forlanger dette.

            Innkalling skal skje skriftlig med 14 dagers varsel fra poststemplingsdato.

§. 7      Generalforsamlingen skal velge ordstyrer, behandle rapport og revidert regnskap for perioden, som begge skal godkjennes ved simpelt flertall blant de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer, fastsette kontingent for kommende periode og foreta valg på styre og revisor.

            Alle valg gjelder for perioder på 2 år. Unntaksvis kan gjenvalg av styre finne sted for ytterligere 1 periode.

            Revisor kan gjenvelges.

§. 8      Styret bør bestå av 4 personer: Formann, viseformann, sekretær og kasserer.

a)      Formannen er ansvarlig for foreningens drift og har-i tillegg til kassereren-prokura til foreningens bankbeholdning.

b)      Viseformannen trer inn der det er behov for det.

c)      Sekretæren er ansvarlig for medlemskartotek og –liste og fører referat fra medlemsmøter og generalforsamlinger.

d)     Kasserer sørger for innkreving av kontingent, og for at revidert regnskap legges frem på generalforsamlingen.

Kontigenten

 

§. 9      Medlemskontigenten fastsettes av generalforsamlingen. Medlemmer som er fylt 70 år, fritas for kontingent, når vedkommende selv melder far om sin status.

            Medlemmer som er fast bosatt i andre land, kan ilegges en tilleggskontigent.

            Dersom et medlem ikke betaler sin kontingent etter skriftlig purring, betraktes vedkommende som utmeldt av foreningen.

Generelt

§. 10    I saker hvor disse vedtekter ikke gir forskrifter, vil-når det er mulig-Den norske tannlegeforenings vedtekter bli gjort gjeldende.

 

§. 11    Forslag om endring i disse vedtekter må være innsendt til styret innen 1. september det år generalforsamlingen holdes. Forslaget skal så gjøres kjent for medlemmene ved innkallingen til generalforsamlingen og bli behandlet der. Det kreves 2/3 flertall blant de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer for endring i vedtektene.

            Andre saker kan avgjøres med alminnelig flertall dersom intet annet er bestemt.

§. 12    Generalforsamlingen kan med 2/3 flertall oppløse foreningen dersom forslaget er gjort kjent blant medlemmene og ført opp på dagsorden ved innkallingen. Likvide midler overføres i så fall til et stipendiefond i rettsodontologi som skal administreres av den norske tannlegeforening.

Disse vedtekter er godkjent på generalforsamlingen i  Norsk rettsodontologisk forening(NROF)i forbindelse med Landsmøtet i Den norske tannlegeforening 14. oktober 1999.

 
www.aktiweb.no
mangadexmangadex